ખાનગી સ્કૂલોએ ધો.૧માં RTE હેઠળ ૨૫ ટકા પ્રવેશ આપવો પડશે રાજ્ય સરકારે પરિપત્ર બહાર પાડ્યો : ગરીબ અને વંચિત જૂથના બાળકોને રાઈટ ટૂ એજ્યુકેશન મુજબ ધોરણ ૧માં ૨૫ ટકા બાળકોને પ્રવેશ આપવો પડશે.

ગુજરાતના ગરીબ અને વંચિત જૂથના બાળકોને ખાનગી સ્કૂલોમાં ફરજીયાત શિક્ષણ અધિનિયમ એટલે કે રાઈટ ટૂ એજ્યુકેશન મુજબ ધોરણ ૧ માં ૨૫ ટકા બાળકોને પ્રવેશ આપવો પડશે. જેને લઈ રાજ્ય સરકારે પરિપત્ર બહાર પડ્યો છે.

ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ૨૫ ટકા મુજબ વિના મૂલ્યે ધો-૧માં નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકોને પ્રવેશ આપવાની યોજના અમલમાં છે. ૧૯થી ૨૯ ઓગસ્ટ દરમિયાન વેબસાઇટ પર આવેદન કરી શકાશે. ૩૧ ઓગસ્ટથી ૭ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં જિલ્લા કક્ષાએ ઓનલાઇન ફોર્મની ચકાસણી કરી એપ્રૂવ કે રીજેક્ટ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં ૧૧ સપ્ટેમ્બરે પ્રથમ રાઉન્ડ જાહેર કરાશે.

આરટીઈ અંતર્ગત નબળા અને વંચિત બાળકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે.જેમાં અનાથ બાળક, સંભાળ અને સંરક્ષણની જરૂરિયાત વાળું બાળક, બાલ ગૃહના બાળકો, બાળમજૂર કે સ્થળાંતરિત મજૂરના બાળકો, મંદ બુદ્ધિ કે સેરેબલ પાલ્સી ધરાવતા બાળકો, ઇ્ઈમાં સારવાર લેતા બાળકો, શહીદ થયેલા લશ્કરી કે પોલીસ દળના જવાનના બાળકો સહિત જુદી-જુદી ૧૩ કેટેગરી રાખવામાં આવી છે જે તમામ માહિતી વેબસાઈટ પર જોવા મળશે. બાળકો માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વાર્ષિક આવક રૂપિયા એક લાખ વીસ હજાર અને શહેરી વિસ્તારમાં રૂપિયા દોઢ લાખની આવક મર્યાદા લાગુ પડશે.

323 thoughts on “ખાનગી સ્કૂલોએ ધો.૧માં RTE હેઠળ ૨૫ ટકા પ્રવેશ આપવો પડશે રાજ્ય સરકારે પરિપત્ર બહાર પાડ્યો : ગરીબ અને વંચિત જૂથના બાળકોને રાઈટ ટૂ એજ્યુકેશન મુજબ ધોરણ ૧માં ૨૫ ટકા બાળકોને પ્રવેશ આપવો પડશે.

 1. Pingback: led camera
 2. Pingback: low row machine
 3. Pingback: prostadine
 4. Pingback: kerassentials
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: Fiverr Earn
 14. Pingback: Fiverr Earn
 15. Pingback: Fiverr Earn
 16. Pingback: Fiverr Earn
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: cortexi buy
 23. Pingback: Freight Broker
 24. Pingback: clima para hoy
 25. Pingback: weather
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: fiverrearn.com
 29. Pingback: fiverrearn.com
 30. Pingback: isla mujeres
 31. Pingback: seo in Canada
 32. Pingback: technology
 33. Pingback: best Samsung
 34. Pingback: wix marketplace
 35. Pingback: fildena 50 mg?
 36. Pingback: Fiverr
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: Fiverr
 39. Pingback: frenchies texas
 40. Pingback: french bulldog
 41. Pingback: six sigma
 42. Pingback: Warranty
 43. Pingback: FUE
 44. Pingback: FUE
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FUE
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: Media
 50. Pingback: Coach
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: Sefton Play Club
 53. Pingback: pupuk organik
 54. Pingback: partners
 55. Pingback: french bulldog
 56. Pingback: Football
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: live sex cams
 63. Pingback: live sex cams
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: A2 Ghee
 84. Pingback: watch
 85. Pingback: Slot Online
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: vidalista 60 mg
 91. Pingback: amoxi 750 mg n1
 92. Pingback: bazopril legit
 93. Pingback: cheap sex cams
 94. Pingback: buy androgel
 95. Pingback: trt gel
 96. Pingback: fullersears.com
 97. Pingback: Cenforce 100 mg
 98. Pingback: dog probiotics
 99. Pingback: french bulldog
 100. Pingback: order sertraline
 101. Pingback: live sex cams
 102. Pingback: live sex cams
 103. Pingback: live sex cams
 104. Pingback: revatio dose
 105. Pingback: frt trigger
 106. Pingback: 늑대닷컴
 107. Pingback: nang delivery
 108. Pingback: allgame
 109. Pingback: 918kiss
 110. Pingback: หวย24
 111. Pingback: pg slot
 112. Pingback: AI Attorney
 113. Pingback: cybersécurité
 114. Pingback: upstate hotels
 115. Pingback: megagame
 116. Pingback: electronic visa
 117. Pingback: Anonymous
 118. Pingback: duromine
 119. Pingback: amoxil 500 mg
 120. Pingback: SaaS Law Firm
 121. Pingback: itsMasum.Com
 122. Pingback: itsMasum.Com
 123. Pingback: cenforce 25
 124. Pingback: itsMasum.Com
 125. Pingback: itsMasum.Com
 126. Pingback: itsMasum.Com
 127. Pingback: nang tanks
 128. Pingback: here
 129. Pingback: itsmasum.com
 130. Pingback: chatblink
 131. Pingback: prank hotline
 132. Pingback: itsmasum.com
 133. Pingback: cialis vidalista
 134. Pingback: cenforce 200mg
 135. Pingback: ivermectin 12mg
 136. Pingback: joker gaming
 137. Pingback: que es vidalista
 138. Pingback: lahore jobs
 139. Pingback: buenosaires jobs
 140. Pingback: bangkok jobs
 141. Pingback: priligy pills
 142. Pingback: kamagra gold 100
 143. Pingback: kamagra review
 144. Pingback: cenforce 160
 145. Pingback: cenforce d
 146. Pingback: vidalista 40mg
 147. Pingback: sildenafil cost
 148. Pingback: vidalista 60
 149. Pingback: webcam sex
 150. Pingback: cheap sex chat
 151. Pingback: cheap cam sex
 152. Pingback: cheap cam girls
 153. Pingback: Kampus Ternama
 154. Pingback: 918kiss
 155. Pingback: vidalista
 156. Pingback: cenforce
 157. Pingback: iverjohn 6

Comments are closed.

error: Content is protected !!