કોલેજીયન મોલ ગોંડલ:ખરીદી ત્યાંથી જ કરાઈ જ્યાં સૌથી વધુ લાભ થાય.

બજારમાં વેચાતી 800 થી હજાર 1 ની જોડી કોલેજીયન મોલમાં
➡️ *₹ 1000 માં 2 જોડી*
➡️ *₹ 1200 માં 2 જોડી*

💥 *બે જોડી સાથે એક બેગ ફ્રી.*

*🧳બેગ ની જરૂર ન હોઈ તો…?*

*➡️રૂ.૧૨૦૦ માં ૩ જોડી*
*➡️ રૂ.૧૫૦૦ માં ૩ જોડી*
એકદમ નવો સ્ટોક તમામ સાઈઝ સાથે આવી ગયો છે.*

_તાત્કાલિક આવી જાઓ_

કોલેજીયન ફેમિલી મોલ, પ્રથમ માળ, હોટલ ડ્રીમલેન્ડની બાજુમાં, બસ સ્ટેશન રોડ, ગોંડલ‌ જી. રાજકોટ

error: Content is protected !!