રાજકોટમાં ૦૬ જાન્યુઆરીએ ટપાલ જીવન વિમા અને ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વિમાના  એજન્ટની નિયુક્તિ માટે “વોક-ઈન-ઈન્ટરવ્યૂ”

ધો. ૧૦ પાસ કરેલા ઉમેદવારો નિયત અરજી સાથે “વોક-ઈન-ઈન્ટરવ્યૂ”માં હાજર રહી શકશે.

રાજકોટ ખાતે સીનીયર સપ્રિટેન્ડેન્ટ ઓફ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ટપાલ જીવન વિમા અને ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વિમા એજન્ટની નિયુક્તિ માટે “વોક-ઈન-ઈન્ટરવ્યૂ”નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નિયત અરજી સાથે “વોક-ઈન-ઈન્ટરવ્યૂ” માટે સીનીયર સુપરીટેન્ડેન્ટ ઓફ પોસ્ટ ઓફિસની ક્ચેરી, રાજકોટ ડિવિઝન, બીજો માળ, હેડ પોસ્ટ ઓફિસ બિલ્ડીંગ ખાતે તા. ૦૬/૦૧/૨૦૨૩ને શુક્રવારના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે રાખવામાં આવ્યું છે.

          ઉમેદવારોએ પોતાના બાયોડેટાની સાથે પાસપોર્ટ સાઈઝના ૦૩ ફોટો, ઉંમરનું પ્રમાણપત્ર, શૈક્ષણિક લાયકાતો, આવશ્યક સર્ટીફીકેટ અને અનુભવ (જો કોઈ હોય તો) બાબતના દાખલા ઓરીજીનલ તેમજ દરેકની ખરી નકલ સાથે લાવવાના રહેશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ધોરણ ૧૦ પાસ કરેલ ઉમેદવારો ઈન્ટરવ્યુમાં ભાગ લઈ શકે છે. ઉમેદવારોની ઉંમર ૧૮ થી ૫૦ વર્ષની હોવી જરૂરી છે.

         એકસ લાઈફ એડવાઈઝરો, આંગણવાડી કાર્યકરો, મહિલા મંડળ કાર્યકરો, સ્વ સહાય જૂથના કાર્યકરો, એકસ સર્વિસમેન, રિટાયર્ડ ટીચરો, બેરોજગાર, સ્વરોજગાર યુવાનો, પંચાયત સંચાર સેવા કેન્દ્ર એજન્ટ અથવા લાયકાત ધરાવતા કોઈપણ ઈચ્છુક વ્યકિત ઈન્ટરવ્યૂ આપી શકશે. ઈન્સ્યોરન્સ પ્રોડકટ્સ વેચવાનો અનુભવ ધરાવતા અને કોમ્પ્યુટરની જાણકારી તેમજ સ્થાનિક ક્ષેત્રની જાણકારી ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે તેમ પોસ્ટ ઓફિસના સીનીયર સપ્રિટેન્ડેન્ટ એમ. કે. પરમારની યાદીમાં જણાવાયું છે

287 thoughts on “રાજકોટમાં ૦૬ જાન્યુઆરીએ ટપાલ જીવન વિમા અને ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વિમાના  એજન્ટની નિયુક્તિ માટે “વોક-ઈન-ઈન્ટરવ્યૂ”

 1. Pingback: pull-up.
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: 3pl Broker
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: clima para hoy
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: french bulldog
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: micro frenchie
 21. Pingback: fluffy frenchies
 22. Pingback: exotic bully
 23. Pingback: aussiedoodle
 24. Pingback: fluffy bullies
 25. Pingback: isla mujeres
 26. Pingback: Intertising
 27. Pingback: seo in Japan
 28. Pingback: isla mahara
 29. Pingback: crypto news
 30. Pingback: swimsuit
 31. Pingback: slot nexus
 32. Pingback: Fiverr.Com
 33. Pingback: Fiverr
 34. Pingback: Fiverr
 35. Pingback: Fiverr.Com
 36. Pingback: grey bulldog
 37. Pingback: french bulldog
 38. Pingback: Warranty
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: FUE
 43. Pingback: Moving logistics
 44. Pingback: bali indonesia
 45. Pingback: Fiverr.Com
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: Fiverr.Com
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: Speaker
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: pupuk
 56. Pingback: partners
 57. Pingback: Governance
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: live sex cams
 63. Pingback: live sex cams
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: Oil
 84. Pingback: personalized
 85. Pingback: marketing
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: FiverrEarn
 91. Pingback: FiverrEarn
 92. Pingback: plaquenil price
 93. Pingback: cheap sex cams
 94. Pingback: testosterone gel
 95. Pingback: fullersears.com
 96. Pingback: fullersears.com
 97. Pingback: sildenafil usa
 98. Pingback: live sex cams
 99. Pingback: live sex cams
 100. Pingback: Freeze dried
 101. Pingback: 늑대닷컴
 102. Pingback: Megaways slot
 103. Pingback: One Peace AMV
 104. Pingback: One Peace AMV
 105. Pingback: nangs near me
 106. Pingback: allgame
 107. Pingback: 918kiss
 108. Pingback: หวย24
 109. Pingback: Dior makeup
 110. Pingback: pg slot
 111. Pingback: cybersécurité
 112. Pingback: upstate hotels
 113. Pingback: megagame
 114. Pingback: priligy 60 mg
 115. Pingback: itsMasum.Com
 116. Pingback: itsMasum.Com
 117. Pingback: itsMasum.Com
 118. Pingback: itsMasum.Com
 119. Pingback: itsMasum.Com
 120. Pingback: itsMasum.Com
 121. Pingback: Skywhip tanks
 122. Pingback: itsmasum.com
 123. Pingback: itsmasum.com
 124. Pingback: talkwithstranger
 125. Pingback: acheter kamagra
 126. Pingback: itsmasum.com
 127. Pingback: atorvastatin
 128. Pingback: cenforce 50
 129. Pingback: Cenforce
 130. Pingback: Can i get clomid
 131. Pingback: melbourne jobs
 132. Pingback: delhi jobs
 133. Pingback: pinkcollar jobs
 134. Pingback: clomifen pct
 135. Pingback: order clomid
 136. Pingback: vidalista 40
 137. Pingback: kamagra boots
 138. Pingback: cenforce d 160
 139. Pingback: Cenforce 50mg us

Comments are closed.

error: Content is protected !!