વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી – ૨૦૨૨: ૭૩-ગોંડલ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ માટે ચૂંટણી કાર્યક્રમ જાહેર : ૧૪ નવેમ્બર સુધી ઉમેદવારીપત્ર મેળવી રજુ કરી શકાશે.

ચૂંટણી અધિકારી, ૭૩-ગોંડલ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી, ગોંડલ શ્રી કે. વી. બાટીએ ૭૩-ગોંડલ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ માટે ચૂંટણી કાર્યક્રમ જાહેર કરતા જણાવ્યું છે કે, ચૂંટણી અધિકારી, ૭૩-ગોંડલ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી ગોંડલ, પ્રાંત અધિકારીશ્રીની ચેમ્બર, પ્રાંત કચેરી, પ્રથમ માળ, તાલુકા સેવા સદન, ૨૧ સ્ટેશન પ્લોટ ગોંડલ અથવા મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી ૭૩-ગોંડલ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને મામલતદાર ગોંડલ(શહેર), મામલતદારશ્રીની ચેમ્બર, મામલતદાર કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, તાલુકા સેવા સદન, ૨૧ સ્ટેશન પ્લોટ ગોંડલ સમક્ષ તારીખ ૧૪/૧૧/૨૨ સુધી (જાહેર રજા સિવાય) સવારના ૧૧-૦૦ થી બપોરનાં ૩-૦૦ વાગ્યા વચ્ચે ઉમેદવારીપત્ર મેળવી શકાશે અને ભરાયેલા ઉમેદવારીપત્ર રજુ કરી શકાશે.

   ભરાયેલા ઉમેદવારીપત્રોની ચકાસણી તા.૧૫/૧૧/૨૨ ના રોજ સવારનાં ૧૧-૦૦ વાગ્યાથી ચૂંટણી અધિકારી, ૭૩-ગોંડલ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારીશ્રીની ચેમ્બર, પ્રાંત કચેરી, પ્રથમ માળ, તાલુકા સેવા સદન, ૨૧ સ્ટેશન પ્લોટ ગોંડલ ખાતે હાથ ધરવામાં આવશે.

   તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૨ ના બપોરનાં ૩-૦૦ કલાક પહેલા ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની નોટીસ ઉપરોકત કોઇપણ અધિકારી સમક્ષ રજુ કરી શકાશે. આ માટે મતદાન તા.૦૧/૧૨/૨૨ (ગુરૂવાર) ના રોજ સવારના ૮-૦૦ થી સાંજના ૫-૦૦ વાગ્યા વચ્ચે થશે.

93 thoughts on “વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી – ૨૦૨૨: ૭૩-ગોંડલ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ માટે ચૂંટણી કાર્યક્રમ જાહેર : ૧૪ નવેમ્બર સુધી ઉમેદવારીપત્ર મેળવી રજુ કરી શકાશે.

 1. Pingback: led luci camera
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: 3pl Broker
 14. Pingback: flatbed broker
 15. Pingback: prostadine buy
 16. Pingback: weather tomorrow
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: blue frenchie
 22. Pingback: french terrier
 23. Pingback: aussie doodle
 24. Pingback: isla mujeres
 25. Pingback: seo in Australia
 26. Pingback: blockchain
 27. Pingback: micro frenchie
 28. Pingback: bewerto
 29. Pingback: rolex hoodie
 30. Pingback: drip beanie
 31. Pingback: seo
 32. Pingback: Fiverr
 33. Pingback: FiverrEarn
 34. Pingback: french bulldog
 35. Pingback: Warranty
 36. Pingback: Organized moving
 37. Pingback: Safe moving
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: Speaker
 42. Pingback: Media
 43. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!