રિબડા નાં રાજદીપસિંહ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા પરિવારે જામકંડોરણા માં રાજપુત ક્ષત્રિય સમાજ ની વાડી માટે ૫૧ લાખ નું દાન.

રિબડા નાં રાજદીપસિંહ અનિરુદ્ધ સિંહ જાડેજા પરિવારે સ્વ બારાજબા મહિપતસિંહ જાડેજાના સ્મરણાર્થે જામકંડોરણા માં રાજપુત ક્ષત્રિય સમાજની વાડી માટે સત્યજીતસિંહ જાડેજા હસ્તે આપ્યું ૫૧ લાખનું દાન.

error: Content is protected !!