ગોંડલ તાલુકામાં ગરીબ પરિવારની ૨૦૦ દિકરીઓને સુકન્યા સમૃધ્ધિ ખાતા ખોલાવવા માટે દાન આપતા રિબડા નાં રાજદીપસિંહ જાડેજા.

ગોંડલ પોસ્ટ માસ્તર દ્વારા રીબડાના રાજદીપસિંહજી અનિરૂધ્ધસિંહજી જાડેજાની શુભેચ્છા મુલાકાત લઈને સરકારની સુકન્યા યોજના બચત અંગે માહિતી આપી હતી ગરીબ પરિવાર વધુ ને વધુ આ યોજનાઓનો લાભ ઉઠાવે એ હેતુથી રીબડાની આ મુલાકાત પોસ્ટ માસ્તરે કરી હતી.

દરમિયાન સુકન્યા સમૃધ્ધિ એકાઉન્ટ વિશે માહિતી આપતા.. રાજદિપસિંહજી જાડેજા (રીબડા) દ્વારા ગોંડલ તાલુકાની ગરીબ પરિવારની દસ વર્ષથી નાની ૨૦૦ દિકરીઓના સુકન્યા સમૃધ્ધિ ખાતા ખોલવા માટે દાન તાત્કાલિક આપવામાં આવ્યું હતું. આ તકે ગોંડલ પોસ્ટ ઓફિસના સરવૈયા, હરેશભાઈ સાટોડિયા, મોહસીનભાઈ સપ્પા, જે.ડી. જાડેજા તથા હાર્દિકભાઈ શેખડાએ આ મુલાકાતમાં સહભાગી થયેલ હતાં.અને આ યોજનાનો વધુમાં વધુ દિકરીઓ લાભ ઉઠાવે તેવો પ્રચાર કર્યો હતો.

81 thoughts on “ગોંડલ તાલુકામાં ગરીબ પરિવારની ૨૦૦ દિકરીઓને સુકન્યા સમૃધ્ધિ ખાતા ખોલાવવા માટે દાન આપતા રિબડા નાં રાજદીપસિંહ જાડેજા.

 1. Pingback: cage a squat
 2. Pingback: pec-deck
 3. Pingback: prodentim
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Hooled luce led
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: TLI
 15. Pingback: austin frenchie
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fluffy frenchies
 20. Pingback: frenchtons
 21. Pingback: bitcoin
 22. Pingback: viet travel tour
 23. Pingback: micro frenchies
 24. Pingback: brindle frenchie
 25. Pingback: phone repair
 26. Pingback: alpha necklace
 27. Pingback: Fiverr.Com
 28. Pingback: fue
 29. Pingback: Lean
 30. Pingback: Warranty
 31. Pingback: Piano storage
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: Moving logistics
 35. Pingback: Moving company
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!