ધોરાજી માં વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ની ઉજવણી માં આઈ.સી.ડી.એસ.ધોરાજી ઘટક દ્વારા તા .૧ થી ૭ માં સંભવીત જન્મનાર બાળકોની માતા સાથે સીડીપીઓ તેમજ ટી.ડી.ઓ.સાહેબ , મુખ્ય સેવિકા દ્વારા ટેલીફોનના માધ્યમથી માતાને બાળક્ના જન્મના એક કલાક માં જ તુરંત સ્તનપાન કરાવવા માટે તેમજ છ માસ સુધી માત્રને માત્ર સ્તનપાન કરાવવા માટે સગર્ભાને સમજણ આપેલ. આંગણવાડી વર્કર બહેનો તેમજ મુખ્ય સેવિકા બહેનોએ સગર્ભા અને ધાત્રી ની ગૃહ મુલાકાત કરીને સ્તનપાનનું મહત્વ સમજાવી સ્તનપાન કરાવવા માર્ગદર્શન આપેલ.પાલક વાલી ઓ દ્વારા પણ માતાને ટેલીફોનીક સંપર્ક કરી સમજણ આપેલ.

ધોરાજી ઘટક માં સ્તનપાન સપ્તાહ દરમ્યાન સગર્ભા માતાને સ્તનપાનના ફાયદા તેમજ કોરોનાકાળમાં કાળજી રાખવા માટેના સંદેશા વાલી બેગ તેમજ સગર્ભા અને ધાત્રી માતા ને માસ્ક નું વિતરણ કરવામાં આવેલ.તેમજ પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી વત્સલાબેન દવે, સીડીપીઓશ્રી પુજાબેન જોશી તેમજ મુખ્ય સેવિકા દ્વારા ૧ થી ૭ ઓગષ્ટ દરમ્યાન જન્મેલ બાળકો અને માતાઓ ની મુલાકાત કરી માર્ગદર્શન આપેલ અને પોષક તત્વો વિષે સમજણ આપેલ તથા જન્મેલ બાળકોના નામ પરથી ફળના ઝાડનું વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવેલ અને આ ફળના ઝાડનું જેમ બાળક મોટું થાય તેમ અને જે માતા બાળકનું જતન કરે તેમ આ વૃક્ષનું જતન કરવા જણાવેલ હોય

રીપોર્ટર સકલેન ગરાણા ધોરાજી

92 thoughts on “ધોરાજી માં વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

 1. Pingback: porn
 2. Pingback: fuck google
 3. Pingback: appareil fitness
 4. Pingback: fuck google
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: cortexi
 16. Pingback: TMS System
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: french bulldog
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: springer doodle
 25. Pingback: morkie poo
 26. Pingback: fluffy bully
 27. Pingback: isla mujeres
 28. Pingback: french bulldog
 29. Pingback: bitcoin
 30. Pingback: bikini
 31. Pingback: Silver earrings
 32. Pingback: drip chains
 33. Pingback: wix
 34. Pingback: porn
 35. Pingback: frenchie puppies
 36. Pingback: Fiverr
 37. Pingback: french bulldog
 38. Pingback: fue
 39. Pingback: Warranty
 40. Pingback: Piano transport
 41. Pingback: Piano tuning
 42. Pingback: FUE
 43. Pingback: FUE
 44. Pingback: FUE
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FUE
 47. Pingback: FUE
 48. Pingback: FUE
 49. Pingback: FUE
 50. Pingback: FUE
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: Fiverr
 53. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!