ધોરાજી માં વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ની ઉજવણી માં આઈ.સી.ડી.એસ.ધોરાજી ઘટક દ્વારા તા .૧ થી ૭ માં સંભવીત જન્મનાર બાળકોની માતા સાથે સીડીપીઓ તેમજ ટી.ડી.ઓ.સાહેબ , મુખ્ય સેવિકા દ્વારા ટેલીફોનના માધ્યમથી માતાને બાળક્ના જન્મના એક કલાક માં જ તુરંત સ્તનપાન કરાવવા માટે તેમજ છ માસ સુધી માત્રને માત્ર સ્તનપાન કરાવવા માટે સગર્ભાને સમજણ આપેલ. આંગણવાડી વર્કર બહેનો તેમજ મુખ્ય સેવિકા બહેનોએ સગર્ભા અને ધાત્રી ની ગૃહ મુલાકાત કરીને સ્તનપાનનું મહત્વ સમજાવી સ્તનપાન કરાવવા માર્ગદર્શન આપેલ.પાલક વાલી ઓ દ્વારા પણ માતાને ટેલીફોનીક સંપર્ક કરી સમજણ આપેલ.

ધોરાજી ઘટક માં સ્તનપાન સપ્તાહ દરમ્યાન સગર્ભા માતાને સ્તનપાનના ફાયદા તેમજ કોરોનાકાળમાં કાળજી રાખવા માટેના સંદેશા વાલી બેગ તેમજ સગર્ભા અને ધાત્રી માતા ને માસ્ક નું વિતરણ કરવામાં આવેલ.તેમજ પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી વત્સલાબેન દવે, સીડીપીઓશ્રી પુજાબેન જોશી તેમજ મુખ્ય સેવિકા દ્વારા ૧ થી ૭ ઓગષ્ટ દરમ્યાન જન્મેલ બાળકો અને માતાઓ ની મુલાકાત કરી માર્ગદર્શન આપેલ અને પોષક તત્વો વિષે સમજણ આપેલ તથા જન્મેલ બાળકોના નામ પરથી ફળના ઝાડનું વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવેલ અને આ ફળના ઝાડનું જેમ બાળક મોટું થાય તેમ અને જે માતા બાળકનું જતન કરે તેમ આ વૃક્ષનું જતન કરવા જણાવેલ હોય

રીપોર્ટર સકલેન ગરાણા ધોરાજી

212 thoughts on “ધોરાજી માં વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

 1. Pingback: porn
 2. Pingback: fuck google
 3. Pingback: appareil fitness
 4. Pingback: fuck google
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: cortexi
 16. Pingback: TMS System
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: french bulldog
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: springer doodle
 25. Pingback: morkie poo
 26. Pingback: fluffy bully
 27. Pingback: isla mujeres
 28. Pingback: french bulldog
 29. Pingback: bitcoin
 30. Pingback: bikini
 31. Pingback: Silver earrings
 32. Pingback: drip chains
 33. Pingback: wix
 34. Pingback: porn
 35. Pingback: frenchie puppies
 36. Pingback: Fiverr
 37. Pingback: french bulldog
 38. Pingback: fue
 39. Pingback: Warranty
 40. Pingback: Piano transport
 41. Pingback: Piano tuning
 42. Pingback: FUE
 43. Pingback: FUE
 44. Pingback: FUE
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FUE
 47. Pingback: FUE
 48. Pingback: FUE
 49. Pingback: FUE
 50. Pingback: FUE
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: Fiverr
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: Streamer
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: pupuk organik
 61. Pingback: partners
 62. Pingback: livpure
 63. Pingback: kerassentials
 64. Pingback: neurorise
 65. Pingback: Predictions
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: live sex cams
 69. Pingback: live sex cams
 70. Pingback: live sex cams
 71. Pingback: live sex cams
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: FiverrEarn
 91. Pingback: FiverrEarn
 92. Pingback: filmebi qartulad
 93. Pingback: Milk
 94. Pingback: education
 95. Pingback: education
 96. Pingback: Slot Online
 97. Pingback: FiverrEarn
 98. Pingback: FiverrEarn
 99. Pingback: FiverrEarn
 100. Pingback: sikiş
 101. Pingback: fullersears.com
 102. Pingback: live sex cams
 103. Pingback: live sex cams
 104. Pingback: freeze dried
 105. Pingback: frt trigger
 106. Pingback: 늑대닷컴
 107. Pingback: One Peace AMV
 108. Pingback: superslot
 109. Pingback: allgame
 110. Pingback: 918kiss
 111. Pingback: หวย24
 112. Pingback: pg slot
 113. Pingback: cybersécurité
 114. Pingback: Raahe Guide
 115. Pingback: Raahe Guide
 116. Pingback: upstate hotels
 117. Pingback: megagame
 118. Pingback: 3 408 cheytac
 119. Pingback: 38/40 ammo
 120. Pingback: itsMasum.Com
 121. Pingback: itsMasum.Com
 122. Pingback: itsMasum.Com
 123. Pingback: itsMasum.Com
 124. Pingback: nangs Sydney
 125. Pingback: Plombier Tours
 126. Pingback: website
 127. Pingback: here
 128. Pingback: itsmasum.com
 129. Pingback: omegle text
 130. Pingback: lesbian chat
 131. Pingback: newyorkcity jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!