લમ્પી વાઇરસ અંગે પશુપાલકો જોગ યાદી.

લમ્પી વાઇરસ એ પશુઓમાં જોવા મળતો ચામડીનો રોગ છે જે માખી-મચ્છર દ્વારા રોગગ્રસ્ત પશુઓમાંથી અન્ય પશુઓમાં ફેલાઇ છે આ રોગના લીધે ચામડી ઉપર ફોલ્લા થવા, તાવ આવવો, નાકમાંથી પ્રવાહી આવવું, પશુ ખાતુ બંધ થવું વગેરે લક્ષણો જોવા મળે છે. પરંતુ પશુનું મરણ પ્રમાણ નહિવત હોય છે. હાલ રાજકોટ જિલ્લા પશુપાલન વિભાગની ૪૯ ટીમો ઘેર ઘેર સર્વે, રસીકરણ, સારવાર તથા પશુ મૃત્યુ જણાયે પોસ્ટ મોર્ટમ વગેરેની કામગીરી કરી રહી છે. હાલ રાજકોટ જિલ્લામાં માત્ર એક પશુ મરણ આ રોગના કારણે નોધાયેલ છે. જેથી પશુપાલકોને આયાદી દ્વારા નિવેદન છે કે કોઇપણ પશુ મરણ કે જે તેઓને આ રોગને કારણે મરણ થયુ હોય એવું જણાઇ અથવા તો અંગે શંકા હોય તો નીચે જણાવેલા કન્ટ્રોલ રૂમને પશુ મરણની જગ્યાના સરનામા સાથે જાણ કરવા વિનંતી જેથી અમારી ટીમ તુરત પહોંચી તેનું પોસ્ટમોર્ટમ કરી સાચું કારણ જાણી અને જણાવશે. જેથી અન્ય પશુપાલકોમાં પણ આ રોગથી થતા પશુમરણ અંગેની ખોટી અફવાઓ કે ભય ના ફેલાઇ તેવી યાદી ડો. કે.યુ.ખાનપરા જિલ્લા પશુપાલન અધિકારી, રાજકોટ દ્વારા અપાયેલ છે.

ઉપરોકત, બાબતે વધુ જરૂર જણાયે જીલ્લા હેલ્પ લાઇન નં ડો અભાણી ને ૯૯૨૪૯૬૯૪૩૫ નો સંપર્ક કરવા યાદીમાં જણાવાયુ છે.

97 thoughts on “લમ્પી વાઇરસ અંગે પશુપાલકો જોગ યાદી.

 1. Pingback: binario luci led
 2. Pingback: pull up
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: ikaria juice buy
 19. Pingback: clima para hoy
 20. Pingback: weather today
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: fiverrearn.com
 26. Pingback: seo in Japan
 27. Pingback: micro frenchies
 28. Pingback: bewerto
 29. Pingback: clima hoy ny
 30. Pingback: techno
 31. Pingback: multisbo slot
 32. Pingback: wix
 33. Pingback: bulldogs puppy
 34. Pingback: lean six sigma
 35. Pingback: Warranty
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: FiverrEarn
 42. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!