ગોંડલ તાલુકા વિસ્તારમાંથી એક ઇસમને બુલેટ મો.સા. સાથે પકડી રાજકોટ શહેરના માલવીયા નગર પો.સ્ટે.ના છેલ્લા ચાર વર્ષથી વણશોધાયેલ બુલેટ ચોરીનો ગુનો શોધી કાઢતી લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, રાજકોટ રૂરલ.

રાજકોટ રૂરલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલ હકિકત આધારે ગોંડલ તાલુકાના ગોમટા ગામે ગીરનાર સોસાયટીમાં રહેતા દિનેશભાઇ દામજીભાઇ કાનાણીને તેના મકાનેથી રોયલ એન્ડફિલ્ડ બુલેટ મો.સા. સાથે પકડી જે મો.સા. અંગે ’પોકેટ કોપ’ ની મદદથી વાહનના રજીસ્ટર નંબરની માહિતી મેળવી તે આધારે રાજકોટ શહેર માલવીયા નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં રજીસ્ટર થયેલ ગુ.ર.નંબર- ૧૪૨/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૭૯ મુજબનો છેલ્લા ચાર વર્ષથી વણશોધાયેલ રહેલ મો.સા. ચોરીનો ગુનો શોધી કાઢવામાં આવેલ છે.


અટક કરેલ આરોપી :- (૧) દિનેશભાઇ દામજીભાઇ કાનાણી જાતે- પટેલ ઉ.વ. ૫૦ રહે- ગોમટા ગામ, ગીરનાર સોસાયટી તા. ગોંડલ જી. રાજકોટ

કબજે કરેલ મુદામાલ-➢ એક બુલેટ મો.સા. કિ.રૂ. ૪૫,૦૦૦/-


ડીટેકટ થયેલ ગુના-➢ રાજકોટ શહેર માલવીયા નગર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નંબર- ૧૪૨/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૭૯ મુજબ

કામગીરી :- રાજકોટ રૂરલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI વી.વી.ઓડેદરા તથા PSI એસ.જે.રાણા તથા ASI મહેશભાઇ જાની તથા પો. હેઙ કોન્સ. મહિપાલસિંહ જાડેજા, અનીલભાઇ ગુજરાતી, રૂપકભાઇ બેરા તથા પો. કોન્સ. પ્રહલાદસિંહ રાઠોડ, અમુભાઇ વિરડા, નરેન્દ્રભાઇ દવે, સાહિલભાઇ ખોખર, અનિરૂધ્ધસિંહ જાડેજા સહિતના જોડાયા હતા.

86 thoughts on “ગોંડલ તાલુકા વિસ્તારમાંથી એક ઇસમને બુલેટ મો.સા. સાથે પકડી રાજકોટ શહેરના માલવીયા નગર પો.સ્ટે.ના છેલ્લા ચાર વર્ષથી વણશોધાયેલ બુલેટ ચોરીનો ગુનો શોધી કાઢતી લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, રાજકોટ રૂરલ.

 1. Pingback: bodytone
 2. Pingback: butterfly muscu
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: prodentim buy
 10. Pingback: 3pl Broker
 11. Pingback: prostadine buy
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: weather
 14. Pingback: clima para hoy
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: french bulldog
 18. Pingback: bernedoodle dog
 19. Pingback: isle of mujeres
 20. Pingback: tom kings kennel
 21. Pingback: bitcoin
 22. Pingback: 18k gold plated
 23. Pingback: best Samsung
 24. Pingback: smartphones
 25. Pingback: frenchie puppies
 26. Pingback: Fiverr
 27. Pingback: Fiverr.Com
 28. Pingback: Fiverr.Com
 29. Pingback: six sigma
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: Secure storage
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: Fiverr
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!