ગોંડલ તાલુકા વિસ્તારમાંથી એક ઇસમને બુલેટ મો.સા. સાથે પકડી રાજકોટ શહેરના માલવીયા નગર પો.સ્ટે.ના છેલ્લા ચાર વર્ષથી વણશોધાયેલ બુલેટ ચોરીનો ગુનો શોધી કાઢતી લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, રાજકોટ રૂરલ.

રાજકોટ રૂરલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલ હકિકત આધારે ગોંડલ તાલુકાના ગોમટા ગામે ગીરનાર સોસાયટીમાં રહેતા દિનેશભાઇ દામજીભાઇ કાનાણીને તેના મકાનેથી રોયલ એન્ડફિલ્ડ બુલેટ મો.સા. સાથે પકડી જે મો.સા. અંગે ’પોકેટ કોપ’ ની મદદથી વાહનના રજીસ્ટર નંબરની માહિતી મેળવી તે આધારે રાજકોટ શહેર માલવીયા નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં રજીસ્ટર થયેલ ગુ.ર.નંબર- ૧૪૨/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૭૯ મુજબનો છેલ્લા ચાર વર્ષથી વણશોધાયેલ રહેલ મો.સા. ચોરીનો ગુનો શોધી કાઢવામાં આવેલ છે.


અટક કરેલ આરોપી :- (૧) દિનેશભાઇ દામજીભાઇ કાનાણી જાતે- પટેલ ઉ.વ. ૫૦ રહે- ગોમટા ગામ, ગીરનાર સોસાયટી તા. ગોંડલ જી. રાજકોટ

કબજે કરેલ મુદામાલ-➢ એક બુલેટ મો.સા. કિ.રૂ. ૪૫,૦૦૦/-


ડીટેકટ થયેલ ગુના-➢ રાજકોટ શહેર માલવીયા નગર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નંબર- ૧૪૨/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૭૯ મુજબ

કામગીરી :- રાજકોટ રૂરલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI વી.વી.ઓડેદરા તથા PSI એસ.જે.રાણા તથા ASI મહેશભાઇ જાની તથા પો. હેઙ કોન્સ. મહિપાલસિંહ જાડેજા, અનીલભાઇ ગુજરાતી, રૂપકભાઇ બેરા તથા પો. કોન્સ. પ્રહલાદસિંહ રાઠોડ, અમુભાઇ વિરડા, નરેન્દ્રભાઇ દવે, સાહિલભાઇ ખોખર, અનિરૂધ્ધસિંહ જાડેજા સહિતના જોડાયા હતા.

210 thoughts on “ગોંડલ તાલુકા વિસ્તારમાંથી એક ઇસમને બુલેટ મો.સા. સાથે પકડી રાજકોટ શહેરના માલવીયા નગર પો.સ્ટે.ના છેલ્લા ચાર વર્ષથી વણશોધાયેલ બુલેટ ચોરીનો ગુનો શોધી કાઢતી લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, રાજકોટ રૂરલ.

 1. Pingback: bodytone
 2. Pingback: butterfly muscu
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: prodentim buy
 10. Pingback: 3pl Broker
 11. Pingback: prostadine buy
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: weather
 14. Pingback: clima para hoy
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: french bulldog
 18. Pingback: bernedoodle dog
 19. Pingback: isle of mujeres
 20. Pingback: tom kings kennel
 21. Pingback: bitcoin
 22. Pingback: 18k gold plated
 23. Pingback: best Samsung
 24. Pingback: smartphones
 25. Pingback: frenchie puppies
 26. Pingback: Fiverr
 27. Pingback: Fiverr.Com
 28. Pingback: Fiverr.Com
 29. Pingback: six sigma
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: Secure storage
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: Fiverr
 39. Pingback: FiverrEarn
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: Streamer
 42. Pingback: FiverrEarn
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: pupuk anorganik
 48. Pingback: partners
 49. Pingback: folifort
 50. Pingback: neurorise order
 51. Pingback: duotrim
 52. Pingback: livpure
 53. Pingback: french bulldogs
 54. Pingback: Football
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: live sex cams
 63. Pingback: live sex cams
 64. Pingback: live sex cams
 65. Pingback: live sex cams
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: Dairy
 83. Pingback: wix login
 84. Pingback: marketing
 85. Pingback: website builder
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: FiverrEarn
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: fullersears.com
 91. Pingback: fullersears.com
 92. Pingback: fullersears.com
 93. Pingback: fullersears.com
 94. Pingback: french bulldog
 95. Pingback: live sex cams
 96. Pingback: live sex cams
 97. Pingback: live sex cams
 98. Pingback: frt trigger
 99. Pingback: Litigio fiscal
 100. Pingback: web development
 101. Pingback: laundry service
 102. Pingback: 늑대닷컴
 103. Pingback: Slot online iOS
 104. Pingback: nang delivery
 105. Pingback: superslot
 106. Pingback: allgame
 107. Pingback: 918kiss
 108. Pingback: หวย24
 109. Pingback: Beauty products
 110. Pingback: pg slot
 111. Pingback: AI Lawyer
 112. Pingback: cybersécurité
 113. Pingback: Raahe Guide
 114. Pingback: Dating Classes
 115. Pingback: upstate hotels
 116. Pingback: duromine
 117. Pingback: 44-40 ammo
 118. Pingback: sicarios madrid
 119. Pingback: itsMasum.Com
 120. Pingback: itsMasum.Com
 121. Pingback: itsMasum.Com
 122. Pingback: website
 123. Pingback: talk to people
 124. Pingback: itsmasum.com
 125. Pingback: itsmasum.com
 126. Pingback: stockholm jobs
 127. Pingback: montreal jobs
 128. Pingback: ny jobs career
 129. Pingback: canada jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!