ગોંડલ ની શ્રી ઓરો સ્કુલ દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ યોગ દિવસ ની ભવ્યાતી ભવ્ય ઉજવણી ઓરો સ્કુલના ગ્રાઉન્ડમાં કરવામાં આવી.

શ્રી આરો સ્કુલ ની ગુજરાતી માધ્યમ તથા અંગ્રેજી માધ્યમ બંને માધ્યમોના નાના-મોટા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ તથા તેમના વાલીઓએ યોગા કરીને યોગાનું આપણા જીવનમાં શું મહત્વ છે. તેનું વિશેષ જ્ઞાન જાણીતા યોગ ટ્રેનર હેતલબેન પાસેથી મેળવ્યુ હતું. આ તકે શાળાના ચેરમેન શ્રી ઋષિસર વિરડીયા દ્વારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓને સત્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.

તથા આ તકે સોનીસર દ્વારા પ્રાસગિક પ્રવચન આપવામાં આવ્યુ હતું તથા આ તકે શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓ શિક્ષકગણ તથા ઉપસ્થિત આમંત્રિત તમામ લોકોનો શાળાના ચેરમેન શ્રી ઋષિસર દ્વારા આભાર વ્યકત કરવામાં આવ્યો હતો. આ તકે યોગા કરતાં વિદ્યાર્થીઓની ઐતિહાસિક પળોની તસવીરો દશ્યમાન થાય છે.

203 thoughts on “ગોંડલ ની શ્રી ઓરો સ્કુલ દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ યોગ દિવસ ની ભવ્યાતી ભવ્ય ઉજવણી ઓરો સ્કુલના ગ્રાઉન્ડમાં કરવામાં આવી.

 1. Pingback: boxe philippine
 2. Pingback: squat avec barre
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: glucotrust buy
 16. Pingback: TLI
 17. Pingback: TLI
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: springer doodle
 26. Pingback: frenchton dog
 27. Pingback: cavapoo dog
 28. Pingback: french bulldog
 29. Pingback: blockchain
 30. Pingback: frenchie houston
 31. Pingback: frenchie puppies
 32. Pingback: FiverrEarn
 33. Pingback: french bulldog
 34. Pingback: six sigma
 35. Pingback: Warranty
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: FUE
 43. Pingback: Efficient moving
 44. Pingback: Secure storage
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: Fiverr
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: Streamer
 49. Pingback: Media
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: partners
 52. Pingback: endopump
 53. Pingback: livpure official
 54. Pingback: prostadine
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: live sex cams
 60. Pingback: live sex cams
 61. Pingback: live sex cams
 62. Pingback: live sex cams
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: Fresh
 78. Pingback: wix website
 79. Pingback: rings
 80. Pingback: Slot Online
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: serolean scam
 87. Pingback: fullersears.com
 88. Pingback: fullersears.com
 89. Pingback: fullersears.com
 90. Pingback: french bulldog
 91. Pingback: live sex cams
 92. Pingback: live sex cams
 93. Pingback: live sex cams
 94. Pingback: live sex cams
 95. Pingback: Hosting
 96. Pingback: 늑대닷컴
 97. Pingback: Slot Viking
 98. Pingback: allgame
 99. Pingback: 918kiss
 100. Pingback: หวย24
 101. Pingback: pg slot
 102. Pingback: cybersécurité
 103. Pingback: Raahe Guide
 104. Pingback: catskills hotel
 105. Pingback: megagame
 106. Pingback: weight drops
 107. Pingback: sicarios madrid
 108. Pingback: SaaS Law Firm
 109. Pingback: itsMasum.Com
 110. Pingback: itsMasum.Com
 111. Pingback: itsMasum.Com
 112. Pingback: itsMasum.Com
 113. Pingback: Nangs delivery
 114. Pingback: nangs sydney
 115. Pingback: website
 116. Pingback: itsmasum.com
 117. Pingback: itsmasum.com
 118. Pingback: indian gay chat
 119. Pingback: boys chat
 120. Pingback: omegle text
 121. Pingback: ny jobs career
 122. Pingback: uk jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!