ગોંડલ ની શ્રી ઓરો સ્કુલ દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ યોગ દિવસ ની ભવ્યાતી ભવ્ય ઉજવણી ઓરો સ્કુલના ગ્રાઉન્ડમાં કરવામાં આવી.

શ્રી આરો સ્કુલ ની ગુજરાતી માધ્યમ તથા અંગ્રેજી માધ્યમ બંને માધ્યમોના નાના-મોટા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ તથા તેમના વાલીઓએ યોગા કરીને યોગાનું આપણા જીવનમાં શું મહત્વ છે. તેનું વિશેષ જ્ઞાન જાણીતા યોગ ટ્રેનર હેતલબેન પાસેથી મેળવ્યુ હતું. આ તકે શાળાના ચેરમેન શ્રી ઋષિસર વિરડીયા દ્વારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓને સત્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.

તથા આ તકે સોનીસર દ્વારા પ્રાસગિક પ્રવચન આપવામાં આવ્યુ હતું તથા આ તકે શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓ શિક્ષકગણ તથા ઉપસ્થિત આમંત્રિત તમામ લોકોનો શાળાના ચેરમેન શ્રી ઋષિસર દ્વારા આભાર વ્યકત કરવામાં આવ્યો હતો. આ તકે યોગા કરતાં વિદ્યાર્થીઓની ઐતિહાસિક પળોની તસવીરો દશ્યમાન થાય છે.

90 thoughts on “ગોંડલ ની શ્રી ઓરો સ્કુલ દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ યોગ દિવસ ની ભવ્યાતી ભવ્ય ઉજવણી ઓરો સ્કુલના ગ્રાઉન્ડમાં કરવામાં આવી.

 1. Pingback: boxe philippine
 2. Pingback: squat avec barre
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: glucotrust buy
 16. Pingback: TLI
 17. Pingback: TLI
 18. Pingback: fiverrearn.com
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: springer doodle
 26. Pingback: frenchton dog
 27. Pingback: cavapoo dog
 28. Pingback: french bulldog
 29. Pingback: blockchain
 30. Pingback: frenchie houston
 31. Pingback: frenchie puppies
 32. Pingback: FiverrEarn
 33. Pingback: french bulldog
 34. Pingback: six sigma
 35. Pingback: Warranty
 36. Pingback: FUE
 37. Pingback: FUE
 38. Pingback: FUE
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: FUE
 43. Pingback: Efficient moving
 44. Pingback: Secure storage

Comments are closed.

error: Content is protected !!