ગોંડલશહેર અને પંથકમાં કોરોના કહેર યથાવત આજે વધુ ૨૯ કોરોના પોઝીટીવ કેસઃ બે ના મોત.

ગોંડલશહેર અને પંથકમાં કોરોનાનો કહેર યથાવત રહેવા પામ્યો છે ગોંડલ શહેર અને પંથકમાં કોરોના દિવસે ને દિવસે બે કાબુ બનવા પામ્યો છે ત્યારે વધુ આજે ૨૯ વ્યકિતઓ પોઝીટીવ અત્યાર સુધીમાં કોરોના પોઝીટીવ કુલ ૫૧૪ કેસ નોંધાયા છે. અને મૃત્યુનો આંક ૩૭ થવા પામ્યો છે.

93 thoughts on “ગોંડલશહેર અને પંથકમાં કોરોના કહેર યથાવત આજે વધુ ૨૯ કોરોના પોઝીટીવ કેસઃ બે ના મોત.

 1. Pingback: kerassentials
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: 3pl Broker
 17. Pingback: ikaria juice buy
 18. Pingback: clima hoy
 19. Pingback: clima hoy
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: ddkc
 24. Pingback: aussiechon
 25. Pingback: designer dogs
 26. Pingback: seo in Qatar
 27. Pingback: seo in Japan
 28. Pingback: isle of mujeres
 29. Pingback: jewelry
 30. Pingback: clima hoy ny
 31. Pingback: micro frenchies
 32. Pingback: Samsung phone
 33. Pingback: multisbo slot
 34. Pingback: Fiverr.Com
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: Warranty
 37. Pingback: Piano storage
 38. Pingback: Piano storage
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: Organized moving
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!