ગોંડલશહેર અને પંથકમાં કોરોના કહેર યથાવત આજે વધુ ૨૯ કોરોના પોઝીટીવ કેસઃ બે ના મોત.

ગોંડલશહેર અને પંથકમાં કોરોનાનો કહેર યથાવત રહેવા પામ્યો છે ગોંડલ શહેર અને પંથકમાં કોરોના દિવસે ને દિવસે બે કાબુ બનવા પામ્યો છે ત્યારે વધુ આજે ૨૯ વ્યકિતઓ પોઝીટીવ અત્યાર સુધીમાં કોરોના પોઝીટીવ કુલ ૫૧૪ કેસ નોંધાયા છે. અને મૃત્યુનો આંક ૩૭ થવા પામ્યો છે.

221 thoughts on “ગોંડલશહેર અને પંથકમાં કોરોના કહેર યથાવત આજે વધુ ૨૯ કોરોના પોઝીટીવ કેસઃ બે ના મોત.

 1. Pingback: kerassentials
 2. Pingback: Fiverr Earn
 3. Pingback: Fiverr Earn
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: 3pl Broker
 17. Pingback: ikaria juice buy
 18. Pingback: clima hoy
 19. Pingback: clima hoy
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: ddkc
 24. Pingback: aussiechon
 25. Pingback: designer dogs
 26. Pingback: seo in Qatar
 27. Pingback: seo in Japan
 28. Pingback: isle of mujeres
 29. Pingback: jewelry
 30. Pingback: clima hoy ny
 31. Pingback: micro frenchies
 32. Pingback: Samsung phone
 33. Pingback: multisbo slot
 34. Pingback: Fiverr.Com
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: Warranty
 37. Pingback: Piano storage
 38. Pingback: Piano storage
 39. Pingback: FUE
 40. Pingback: FUE
 41. Pingback: FUE
 42. Pingback: Organized moving
 43. Pingback: FiverrEarn
 44. Pingback: FiverrEarn
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: FiverrEarn
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: partners
 57. Pingback: xitox
 58. Pingback: Betting tips
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: live sex cams
 66. Pingback: live sex cams
 67. Pingback: live sex cams
 68. Pingback: live sex cams
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: FiverrEarn
 75. Pingback: FiverrEarn
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: FiverrEarn
 83. Pingback: FiverrEarn
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: Bilona
 88. Pingback: shopping cart
 89. Pingback: agriculture
 90. Pingback: FiverrEarn
 91. Pingback: FiverrEarn
 92. Pingback: FiverrEarn
 93. Pingback: FiverrEarn
 94. Pingback: FiverrEarn
 95. Pingback: cheap sex cams
 96. Pingback: fullersears.com
 97. Pingback: fullersears.com
 98. Pingback: fullersears.com
 99. Pingback: live sex cams
 100. Pingback: live sex cams
 101. Pingback: marketplace
 102. Pingback: 늑대닷컴
 103. Pingback: Bonus game
 104. Pingback: One Peace AMV
 105. Pingback: One Peace AMV
 106. Pingback: nang delivery
 107. Pingback: superslot
 108. Pingback: allgame
 109. Pingback: 918kiss
 110. Pingback: หวย24
 111. Pingback: Lipstick shades
 112. Pingback: pg slot
 113. Pingback: AI Lawyer
 114. Pingback: cybersécurité
 115. Pingback: Raahe Guide
 116. Pingback: megagame
 117. Pingback: evisa
 118. Pingback: 300 wsm ammo
 119. Pingback: 6.5 grendel ammo
 120. Pingback: SaaS Lawyer
 121. Pingback: itsMasum.Com
 122. Pingback: itsMasum.Com
 123. Pingback: itsMasum.Com
 124. Pingback: itsMasum.Com
 125. Pingback: itsMasum.Com
 126. Pingback: nangs sydney
 127. Pingback: website
 128. Pingback: url
 129. Pingback: itsmasum.com
 130. Pingback: chat blink
 131. Pingback: 1v1 chat
 132. Pingback: itsmasum.com
 133. Pingback: itsmasum.com
 134. Pingback: itsmasum.com
 135. Pingback: joker gaming
 136. Pingback: talent search
 137. Pingback: moscow jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!