ગોંડલશહેર અને ગ્રામ્યમાં કોરોના કહેર યથાવત ૪૪ પોઝીટીવ કેસઃ એકનું મોત.

ગોંડલશહેર અને ગ્રામ્યમાં કોરોના કહેર યથાવત રહેવા પામ્યો છે આજે ૪૪ વ્યકિતઓ પોઝીટીવ બની છે અત્યાર સુધીમાં કોરોના પોઝીટીવ કુલ ૪૮૫ કેસ નોંધાયા છે. અને મૃત્યુનો આંક ૩પ થવા પામ્યો છે.

200 thoughts on “ગોંડલશહેર અને ગ્રામ્યમાં કોરોના કહેર યથાવત ૪૪ પોઝીટીવ કેસઃ એકનું મોત.

 1. Pingback: pull ups
 2. Pingback: machine low row
 3. Pingback: seated dips
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: Freight Broker
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: french bulldog
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: designer dogs
 19. Pingback: SEO in Kuwait
 20. Pingback: seo in Romania
 21. Pingback: french bulldog
 22. Pingback: crypto news
 23. Pingback: Silver earrings
 24. Pingback: agen multisbo
 25. Pingback: french bulldog
 26. Pingback: six sigma
 27. Pingback: Warranty
 28. Pingback: Piano storage
 29. Pingback: FUE
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: Packing services
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: Fiverr.Com
 40. Pingback: FiverrEarn
 41. Pingback: Streamer
 42. Pingback: partners
 43. Pingback: Public Policy
 44. Pingback: Betting
 45. Pingback: FiverrEarn
 46. Pingback: FiverrEarn
 47. Pingback: FiverrEarn
 48. Pingback: FiverrEarn
 49. Pingback: FiverrEarn
 50. Pingback: FiverrEarn
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: FiverrEarn
 54. Pingback: live sex cams
 55. Pingback: live sex cams
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn
 59. Pingback: FiverrEarn
 60. Pingback: FiverrEarn
 61. Pingback: FiverrEarn
 62. Pingback: FiverrEarn
 63. Pingback: FiverrEarn
 64. Pingback: FiverrEarn
 65. Pingback: FiverrEarn
 66. Pingback: FiverrEarn
 67. Pingback: FiverrEarn
 68. Pingback: FiverrEarn
 69. Pingback: FiverrEarn
 70. Pingback: FiverrEarn
 71. Pingback: FiverrEarn
 72. Pingback: FiverrEarn
 73. Pingback: FiverrEarn
 74. Pingback: filmebi qartulad
 75. Pingback: Farming
 76. Pingback: pharmacy
 77. Pingback: diamond
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: prodentim scam
 82. Pingback: cheap sex cams
 83. Pingback: fullersears.com
 84. Pingback: fullersears.com
 85. Pingback: fullersears.com
 86. Pingback: dog probiotics
 87. Pingback: live sex cams
 88. Pingback: live sex cams
 89. Pingback: live sex cams
 90. Pingback: live sex cams
 91. Pingback: 늑대닷컴
 92. Pingback: One Peace AMV
 93. Pingback: One Peace AMV
 94. Pingback: nangs near me
 95. Pingback: superslot
 96. Pingback: allgame
 97. Pingback: 918kiss
 98. Pingback: หวย24
 99. Pingback: pg slot
 100. Pingback: regles 421
 101. Pingback: cybersécurité
 102. Pingback: megagame
 103. Pingback: 300 wsm ammo
 104. Pingback: 300 win mag ammo
 105. Pingback: sicarios
 106. Pingback: SaaS Attorney
 107. Pingback: itsMasum.Com
 108. Pingback: itsMasum.Com
 109. Pingback: hacker film
 110. Pingback: Nangs delivery
 111. Pingback: Plombier Tours
 112. Pingback: itsmasum.com
 113. Pingback: boy chat
 114. Pingback: itsmasum.com
 115. Pingback: itsmasum.com
 116. Pingback: joker gaming
 117. Pingback: doha jobs
 118. Pingback: osaka jobs
 119. Pingback: auckland jobs

Comments are closed.

error: Content is protected !!