ગોંડલશહેર અને ગ્રામ્યમાં કોરોના કહેર યથાવત ૪૪ પોઝીટીવ કેસઃ એકનું મોત.

ગોંડલશહેર અને ગ્રામ્યમાં કોરોના કહેર યથાવત રહેવા પામ્યો છે આજે ૪૪ વ્યકિતઓ પોઝીટીવ બની છે અત્યાર સુધીમાં કોરોના પોઝીટીવ કુલ ૪૮૫ કેસ નોંધાયા છે. અને મૃત્યુનો આંક ૩પ થવા પામ્યો છે.

80 thoughts on “ગોંડલશહેર અને ગ્રામ્યમાં કોરોના કહેર યથાવત ૪૪ પોઝીટીવ કેસઃ એકનું મોત.

 1. Pingback: pull ups
 2. Pingback: machine low row
 3. Pingback: seated dips
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: fiverrearn.com
 9. Pingback: fiverrearn.com
 10. Pingback: fiverrearn.com
 11. Pingback: fiverrearn.com
 12. Pingback: fiverrearn.com
 13. Pingback: fiverrearn.com
 14. Pingback: Freight Broker
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: french bulldog
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: designer dogs
 19. Pingback: SEO in Kuwait
 20. Pingback: seo in Romania
 21. Pingback: french bulldog
 22. Pingback: crypto news
 23. Pingback: Silver earrings
 24. Pingback: agen multisbo
 25. Pingback: french bulldog
 26. Pingback: six sigma
 27. Pingback: Warranty
 28. Pingback: Piano storage
 29. Pingback: FUE
 30. Pingback: FUE
 31. Pingback: FUE
 32. Pingback: FUE
 33. Pingback: FUE
 34. Pingback: Packing services
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: FiverrEarn
 38. Pingback: FiverrEarn
 39. Pingback: Fiverr.Com
 40. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!