વૈજ્ઞાનિકોએ આપી ચેતવણી- શરદીમાં ‘ડબલ મહામારી’ સહન કરવા તૈયાર રહે દુનિયા

વૈજ્ઞાનિકોએ આવનારી શરદીમાં ડબલ મહામારી જેવી સ્થિતિ થવાની ચેતવણી આપી છે.

Alert! વૈજ્ઞાનિકોએ આપી ચેતવણી- શરદીમાં 'ડબલ મહામારી' સહન કરવા તૈયાર રહે દુનિયા

દુનિયાભરમાં કોરોના સંક્રમણ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડમાં પણ તેની વાપસી થઇ છે. તેવામાં વૈજ્ઞાનિકો આવનારી શરદીમાં ડબલ મહામારી જેવી સ્થિતિ થવાની ચેતવણી આપી છે. પબ્લિક હેલ્થથી જોડાયેલા એક્સપર્ટ મુજબ આ શિયાળો તમારા મારે ખરાબ સમાચાર લઇને આવી શકે છે. કોવિડની સાથે જ સીઝનલ ફ્લૂ પણ તબાહી મચાવશે. જે માટે લોકોને તૈયાર રહેવાની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ સ્થિતિને વૈજ્ઞાનિકોએ ટિનડેમિક કહ્યું છે.

129 thoughts on “વૈજ્ઞાનિકોએ આપી ચેતવણી- શરદીમાં ‘ડબલ મહામારી’ સહન કરવા તૈયાર રહે દુનિયા

 1. Pingback: porn
 2. Pingback: sms onay
 3. Pingback: fuck google
 4. Pingback: pec deck
 5. Pingback: leanbiome
 6. Pingback: fuck google
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: Fiverr Earn
 14. Pingback: di più
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: quietum plus
 18. Pingback: 3pl Broker
 19. Pingback: fiverrearn.com
 20. Pingback: fiverrearn.com
 21. Pingback: fiverrearn.com
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: fiverrearn.com
 24. Pingback: french bulldog
 25. Pingback: frenchtons
 26. Pingback: seo in Canada
 27. Pingback: viet travel tour
 28. Pingback: sorority jewelry
 29. Pingback: 18k gold plated
 30. Pingback: best deals
 31. Pingback: frenchie houston
 32. Pingback: buy tiktok likes
 33. Pingback: buy tiktok likes
 34. Pingback: BoostGrams
 35. Pingback: wix seo
 36. Pingback: porn
 37. Pingback: french bulldogs
 38. Pingback: Fiverr.Com
 39. Pingback: Fiverr
 40. Pingback: fue
 41. Pingback: Warranty
 42. Pingback: FUE
 43. Pingback: FUE
 44. Pingback: FUE
 45. Pingback: FUE
 46. Pingback: FUE
 47. Pingback: FUE
 48. Pingback: Moving logistics
 49. Pingback: Secure storage
 50. Pingback: bali indonesia
 51. Pingback: FiverrEarn
 52. Pingback: FiverrEarn
 53. Pingback: Fiverr
 54. Pingback: Fiverr.Com
 55. Pingback: FiverrEarn
 56. Pingback: FiverrEarn
 57. Pingback: FiverrEarn
 58. Pingback: FiverrEarn

Comments are closed.

error: Content is protected !!