જી.આઈ.પી.સી.એલ. રચિત દીપ ટ્રસ્ટ તરફથી પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક્ટિવિટી બેજ લર્નિગ કીટનું વિતરણ કરાયુ.

નાની નારોલી મુકામે આવેલ જી. આઈ. પી. સી. એલ. કંપની રચિતદીપ ટ્રસ્ટ દ્વારા દીપ ટ્રસ્ટના કાર્ય વિસ્તારમાં આવતી પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે વખતો વખત અવાર-નવાર અનેક સહાય આપવામાં આવતી હોય … Read More