હેરાત પ્રાંતની મસ્જિદમાં બ્લાસ્ટ:જેમાં મસ્જિદના ઈમામ, મૌલવી મુજીબ રહેમાન અંસારી સહિત ૧૪ નાં મોત.

15 thoughts on “હેરાત પ્રાંતની મસ્જિદમાં બ્લાસ્ટ:જેમાં મસ્જિદના ઈમામ, મૌલવી મુજીબ રહેમાન અંસારી સહિત ૧૪ નાં મોત.

 1. Pingback: Leandro Farland
 2. Pingback: Lincoln Georgis
 3. Pingback: Lila Lovely BBW
 4. Pingback: domain-broker
 5. Pingback: valentines gift
 6. Pingback: valentine pillow
 7. Pingback: aromatherapy
 8. Pingback: Click Here
 9. Pingback: Click Here
 10. Pingback: Click Here
 11. Pingback: Click Here
 12. Pingback: Click Here

Comments are closed.

error: Content is protected !!